Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

 

Mã CK

Thời điểm so sánh    Quý        Năm
Chỉ số quan trọng - - - - -
Giá hiện tại (Nghìn VND) - - - - -
Giá trị Vốn Hóa (Tỷ VND) - - - - -
Sở hữu nước ngoài (%) - - - - -
P/E cơ bản lần - - - - -
P/B ( Lần ) - - - - -
ROA (%) - - - - -
ROE (%) - - - - -
Tổng công nợ (Tỷ VND) - - - - -
+/- Giá 7 Ngày - - - - -
+/- Giá 30 Ngày - - - - -
Cao nhất 52 tuần - - - - -
Thấp nhất 52 tuần - - - - -

So sánh Báo cáo Lãi lỗ Quý 1 năm 2021 - - - - -
Doanh thu thuần (Tỷ VND) - - - - -
Giá vốn bán hàng (Tỷ VND) - - - - -
Lãi gộp (Tỷ VND) - - - - -
Thu nhập tài chính (Tỷ VND) - - - - -
Thu nhập từ đầu tư tài chính (Tỷ VND) - - - - -
Chi phí tài chính (Tỷ VND) - - - - -
Chi phí bán hàng (Tỷ VND) - - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp (Tỷ VND) - - - - -
Lãi (lỗ) từ Hoạt động Kinh doanh (Tỷ VND) - - - - -
Lãi/lỗ từ công ty con, liên kết (Tỷ VND) - - - - -
Thu nhập/(chi phí) khác (Tỷ VND) - - - - -
Lãi/(lỗ) trước thuế (Tỷ VND) - - - - -
Thuế TNDN-hiện thời (Tỷ VND) - - - - -
Thuế TNDN-Hoãn lại (Tỷ VND) - - - - -
Lãi/(lỗ) ròng (Tỷ VND) - - - - -