Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Ngày GD

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000 VND.
 Thống kê giao dịch OTC
Mã CK Ngày Cao nhất Thấp nhất Giá TB
ACC 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
API 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
APS 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
BDS 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
BXD 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
C32 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
CHP 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
CLS 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
CMI 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
DAB 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
DLV 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
HDO 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
HPL 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
HU1 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
HVC 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
I40 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
IMT 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
ITD 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
KMT 13/08/2015 0,0 0,0 0,0
MAX 13/08/2015 0,0 0,0 0,0