Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
:

Doanh Nghiệp A-Z

 

Giá hiện tại


Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây

    Index

Index Giá trị
Thấp nhất 52 tuần -
Cao nhất 52 tuần -
Vốn hóa (tỷ VND)
Số cổ phiếu lưu hành
Cổ tức gần nhất VNĐ
Ngày chốt quyền
Ngày trả cổ tức
 
Index Giá trị
EPS(VND)
ROA(%)
ROE(%)
Đòn bẩy tài chính
P/E
Beta
KL Trung bình 10 ngày

Biểu đồ  : và VnIndex

Hoạt động kinh doanh

Thông tin tài chính cơ bản
Chỉ số 2016 2017 2018 2019
Doanh thu Thuần(tỷ VND) - - - -
EBITDA( Tỷ VND) - - - -
EBIT(Tỷ VND) - - - -
Lãi/(Lỗ) từ HĐTC(tỷ VND) - - - -
EPS Cơ bản VND - - - -
EPS Pha loãng VND - - - -
P/E Cơ bản Lần - - - -
P/E Pha loãng Lần - - - -
Gía trị Sổ sách VND - - - -
PB Lần - - - -
Lợi nhuận Thuần từ HĐKD - - - -
Lợi nhuận thuần sau Thuế TNDN (tỷ VND) - - - -
Tình hình Tài chính Tóm tắt

Doanh thu và Lợi nhuận
Biểu đồ EPS
Chỉ sô tài chính trong 4 quý gần nhất
Chỉ số định giá
P/E Cơ bản
P/E Pha loãng
P/E trước Thu nhập khác
Price/Cash Flow
P/tangible BV
EV/Doanh thu
EV/EBITDA
EV/EBIT
Vốn hóa(tỷ VND)
(+) Vốn vay(tỷ VND)
(-) Tiền(tỷ VND)
(=) Giá trị DN (EV)(tỷ VND)
Chỉ số lợi nhuận  
Tỷ lệ Lãi gộp
Tỷ lệ EBITDA/EV
Lãi trước Thuế/ DT
Lãi sau Thuế/DT
   
   
   
   
   
   
   
   
Hiệu quả quản lí  
ROCE
ROE
ROA
Doanh thu/Vốn hóa
 
So sánh với các công ty cùng ngành