Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z


NBP: CTCP Năng Lượng Mặt Trời REE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 623.300 CP

NBP: CTCP Năng Lượng Mặt Trời REE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 623.300 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Năng Lượng Mặt Trời REE
- Mã chứng khoán: NBP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 623.300 CP (tỷ lệ 4,84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Diễn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 623.300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phiếu giữa công ty con và công ty mẹ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/08/2020.

HNX