Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng HOSE : DXV

Doanh Nghiệp A-Z


DXV: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

DXV: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 144124_HDCD-TN-nam-2020.pdf

HOSE