Giá hiện tại


52,50

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
2,50(5,00%)
50,00 52,50
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
0.020 52,50 50,00

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây