Giá hiện tại


57,00

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
3,40(6,34%)
57,00 57,00
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
0.010 57,00 57,00

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây