Giá hiện tại


70,00

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
0,00(0,00%)
65,30 70,00
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
9.780 70,00 65,20

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây