Giá hiện tại


57,80

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
0,10(0,17%)
58,00 58,00
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
32.920 57,80 56,90

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây