Giá hiện tại


37,70

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
0,30(0,80%)
37,40 37,85
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
92.170 37,70 36,50

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây