Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 17/11/2017
-0,6(-1,9%)
31,0 30,3 30,4 0,0 00 45.804
AAA 16/11/2017
0,0(0,0%)
30,5 30,4 31,0 0,0 00 49.517
AAA 15/11/2017
1,3(4,2%)
30,4 30,2 31,0 0,0 00 58.063
AAA 14/11/2017
1,7(5,9%)
28,6 28,4 29,8 0,0 00 70.928
AAA 13/11/2017
-2,1(-7,0%)
30,0 28,1 28,1 0,0 00 75.589
AAA 10/11/2017
0,2(0,5%)
30,0 30,0 30,2 0,0 00 16.375
AAA 09/11/2017
0,1(0,2%)
30,1 29,6 30,1 0,0 00 37.315
AAA 08/11/2017
-0,9(-2,9%)
30,9 30,0 30,0 0,0 00 40.664
AAA 07/11/2017
0,1(0,3%)
31,0 30,6 30,9 0,0 00 35.015
AAA 06/11/2017
0,3(1,0%)
30,8 30,4 30,8 0,0 00 18.346
AAA 03/11/2017
0,5(1,7%)
29,8 29,2 30,5 0,0 00 33.070
AAA 02/11/2017
-0,5(-1,5%)
30,5 29,6 30,0 0,0 00 35.114
AAA 01/11/2017
0,2(0,5%)
30,3 30,3 30,5 0,0 00 20.720
AAA 31/10/2017
-0,6(-1,9%)
30,9 29,1 30,3 0,0 00 47.598
AAA 30/10/2017
-1,9(-5,8%)
32,8 30,9 30,9 0,0 00 52.598
AAA 27/10/2017
-0,5(-1,4%)
33,3 32,3 32,8 0,0 00 45.202
AAA 26/10/2017
-0,6(-1,8%)
33,8 33,1 33,3 0,0 00 25.225
AAA 25/10/2017
0,3(0,9%)
33,6 33,6 33,9 0,0 00 12.001
AAA 24/10/2017
0,3(0,8%)
33,3 33,3 33,6 0,0 00 25.852
AAA 23/10/2017
-0,7(-2,1%)
34,0 33,2 33,3 0,0 00 50.269