Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 17/11/2017
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 8 80.029,52
-2,37%
-2,85%
-6,38%
15,89 2,78 6,22% 14,90% 0,03 13,40% 0,42
Nguyên vật liệu 171 187.995,80
-0,73%
1,32%
-3,56%
9,72 1,93 9,92% 17,50% 0,01 10,16% 0,33
Công nghiệp 609 563.792,10
-0,04%
3,85%
16,26%
19,78 6,02 9,05% 19,10% 0,21 9,08% 0,30
Hàng Tiêu dùng 207 741.253,70
-0,24%
2,62%
8,60%
22,22 7,99 20,69% 29,00% 0,15 14,61% 0,44
Dược phẩm và Y tế 50 50.740,04
-0,84%
4,57%
2,81%
15,04 3,49 14,21% 22,02% 0,14 18,98% 0,46
Dịch vụ Tiêu dùng 118 262.524,00
0,37%
2,11%
2,25%
22,80 4,64 9,43% 24,78% 0,35 15,06% 0,53
Viễn thông 6 11.545,75
-0,52%
1,72%
-0,68%
8,81 3,07 11,62% 27,37% 0,14 0,01% 0,19
Tiện ích Cộng đồng 108 229.212,10
-0,46%
2,25%
8,90%
13,60 3,03 12,76% 19,41% 0,16 5,01% 0,96
Tài chính 146 441.414,80
1,06%
3,75%
11,16%
23,91 4,00 3,20% 9,07% 0,16 15,58% 0,67
Công nghệ Thông tin 30 37.108,32
-0,81%
6,75%
9,03%
13,21 2,50 6,96% 16,32% 0,06 28,22% 0,35
Ngân hàng 13 524.280,50
-0,50%
2,05%
5,14%
13,80 1,98 1,00% 14,65% 0,24 16,99% 0,00
Tổng:11 ngành