Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 26/02/2020
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 11 103.176,40
-0,72%
-5,22%
-13,49%
12,42 1,76 5,70% 12,66% 0,03 6,47% 0,44
Nguyên vật liệu 185 218.899,60
1,03%
-0,47%
-4,91%
13,37 1,57 4,70% 9,16% 0,09 9,75% 0,34
Công nghiệp 672 468.623,50
-0,22%
-4,65%
-7,46%
11,74 2,15 10,50% 17,01% -1,04 8,13% 0,35
Hàng Tiêu dùng 268 633.839,20
-1,25%
-1,83%
-10,48%
15,97 4,17 15,96% 24,07% 0,06 17,76% 0,33
Dược phẩm và Y tế 57 45.210,25
-0,49%
-0,86%
5,35%
13,70 2,38 11,37% 15,98% 0,12 18,11% 0,32
Dịch vụ Tiêu dùng 137 212.674,80
-1,02%
-3,92%
-13,26%
15,91 3,94 8,66% 22,51% 0,22 11,87% 0,39
Viễn thông 8 96.709,85
2,05%
-5,02%
6,72%
35,56 3,02 3,16% 7,99% 0,08 0,41% 0,23
Tiện ích Cộng đồng 138 309.811,10
-1,70%
-3,80%
-8,53%
11,49 2,27 13,22% 18,84% 0,17 6,15% 0,40
Tài chính 179 1.019.009,00
-1,30%
-2,39%
-8,16%
16,74 3,60 6,26% 17,12% 0,24 17,72% 0,42
Công nghệ Thông tin 32 46.228,33
1,32%
-1,96%
-3,24%
12,54 2,35 8,47% 17,06% 0,12 28,97% 0,22
Ngân hàng 18 984.235,60
-1,27%
-4,40%
-5,21%
11,27 2,27 1,44% 18,96% 0,31 20,85% 0,00
Tổng:11 ngành